دانلود آهنگ شایان یو به نام یادگاری mp3

شایان یو یادگاری mp3

دانلود آهنگ جدید شایان یو به نام یادگاری همراه با متن پخش انلاین کیفیت مناسب 128 و 320 از ای ترانه

Download New Music By Shayan Yo – Yadegari On iTarane

شایان یو یادگاری


 

 متن شایان یو یادگاری

از وﻗﺘﻰ رﻓﺘﻰ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺑﺪ واﻗﻌﺎ ﺑﻮد

ﺑﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺸﺎً زود ﺑﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺸﺎً زود

ﺑﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎزاﮔﻪ دوﺳﺖ داری ﺑﮕﻢ راﺳﺘﺸﻮ

ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎم ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎم

ﻏﺮوب ﺗﻮ ﺳﻴﺎه ﻛﺮده ﻗﻠﺒﻮ

ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻪ ﺣﺮﻓﻤﻮ

ﻛﻞ زﻧﺪﮔﻴﻢ دردﺳﺮ ﺑﻮد

ﺗﻮ درد ﺳﺮ ﻧﺸﻮ

ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت

ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ

ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت

ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

ﻳﺎدم ﻣﻴﺎره ﻫﻰ ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ

اﻣﻴﺪ ﺑﺪﻫ‌ ﺑﻬﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ

ﻣﻦ ﺟﻮﻧﻢ ﺧﺎک ﭘﺎی ﺗﻮ

ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺰارم ﻛﺴﻰ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻪ ﺑﻬﺖ

ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ دﻟﺖ

ﻧﺒﻴﻨﻢ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﺴﺘﻰ ﺷﺒﺎ

دﻳﮕﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﮔﻴﺮ ﺑﺪه ﺑﻬﺖ

ﺗﻮ ﻟﺞ ﻛﺮدی وﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﻨﻮز

ﮔﻴﺮ ﺗﻮه اﻳﻦ دل ﻟﺎﻣﺼﺐ ﻫﻨﻮز

ﻳﻪ دﻧﻴﺎ واﻳﺴﻦ ﺟﻠﻮم وﻟﻰ

ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻣﻴﺪوﻧﻰ ﻧﻤﻴﺮه ﻗﻠﺒﻢ از رو

رﻓﺘﻰ و ﻣﻮﻧﺪ ﻳﺎدﮔﺎری ﻋﻜﺴﺎت

رﻓﺘﻰ و رﻳﺨﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ اﺷﻜﺎم

رﻓﺘﻰ و ﻣﻮﻧﺪ ﻳﺎدﮔﺎری ﺷﻌﺮام

آخ ﭼﻪ ﻧﺎزه ﭼﺸﻤﺎت

ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت

ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ

ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت

ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ

اداﻣﻪ دادن ﺳﺨﺘﻪ

ﻧﻤﻴﺮﺳﻰ ﭼﺮا ﺑﻪ دادم وﻗﺘﻰ

ﺟﻮری ﺗﻮو ﺑﻬﺖ رﻓﺘﻨﺘﻢ

اﻧﮕﺎر ﻳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ رﻓﺘﻰ

وﻟﻰ دﻟﺘﻨﮕﻴﺎم زﻳﺎده

ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻰ ﺗﻮ ﺷﺒﻴﻢ ﺑﻴﺎدش

اﻳﻨﺠﻮری ﺑﺨﻮادت ﻋﻤﺮاً اﺻﻠﺎً

ﻧﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮردم ازت

ﻧﺎﻣﺮد ﻫﻤﻪ ﺟﻮره ﺑﺪ ﻛﺮدی ﺑﻬﻢ

وﻟﻰ اﻳﺮادی ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮدی ﺑﻬﻢ

دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﻪ ﺑﺎرم ﺗﻮ ﺑﻴﺎ

ﻣﻦ آﺧﻪ ﺑﻮدم دﻟﺖ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ

ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎدﮔﺎری ازت اﺷﻜﻪ

ﻳﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻛﻪ ازم ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ

ﻧﻤﻴﺘﭙﻪ واﺳﻪ ﻫﻴﭽﻜﺴﻰ اﺻﻠﺎً

ﻗﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻓﻘﻄ ﺳﻬﻢ ﺗﻮ

ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت

ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ

ﺑﻴﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ داد اداﻣﻪ

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

رﻓﺘﻰ و ﺷﺪ ﻳﺎدﮔﺎرت

ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻢ

پخش آنلاین موزیک یادگاریدانلود آهنگ با کیفیت عالی 320دانلود آهنگ با کیفیت خوب 128

آهنگ های مرتبط شایان یو

دیدگاه خود را بگذارید

در کانال تلگرام ای ترانه شوید