شما اینجا هستید : خانه  »  گلچین   »   دانلود گلچین آهنگ های بابک رهنما ۹۸ و ۲۰۲۰

دانلود گلچین آهنگ های بابک رهنما ۹۸ و ۲۰۲۰

پست ویژه

دانلود گلچین آهنگ های جدید بابک رهنما ۹۸ و ۲۰۲۰

 

 

در این پست گلچینی از جدیدترین آهنگ های بابک رهنما را فراهم کرده ایم. در ادامه می توانید جدیدترین آهنگ های این هنرمند محبوب کشورمان را به صورت آنلاین بشنوید و یا دانلود نمایید.

بیوگرافی بابک رهنما:

ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ خواننده پاپ ایرانی است که در سال ۱۳۵۷ در تهران به دنیا آمد و اﺯ ﺳﻦ ۱۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎن (UK) ﺍﺳﺖ. وی پیش از شروع خوانندگی به فارسی، در زمینه موسیقی ترنس فعال بوده‌است و همچنان نیز به آن ادامه می‌دهد. خوانندگی به فارسی را به پیشنهاد پسرعمویش مانی رهنما آغاز نمود. ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺎﺭ ﻫﻨﺮﯼ ﻭﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮ ﺿﺒﻂ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮﺩ . ﺍﻭ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺩﺭ انگلیس ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺕﻫﺎﯼ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ اقبالی ﺩﺭ سال ۲۰۰۰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺁﻫﻨﮓ ﺳﺎل ۲۰۰۰ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﻭ ﻣﻮفقیت های ﺍﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺑﺎﺑﮏ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮﯼ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺟﺪﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳۰۰ ﺁﻫﻨﮓ ، ﺑﺎﺑﮏ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﯾﮏ خواننده ی ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺁﺩﺍﻣﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺪ، ﭼﻮﻥ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺑﮏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ۲ ﺳﺎﻝ ﺯﺣﻤﺖ کشیده بود. ﻭﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮﻧﺲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﮔﻼﺩﯾﺎﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺮﻧﺲ ﺩﺭﺑﯿﺎﻭﺭﺩ . ﺷﺮﮐﺖ بین المللی یونیورسال (Universal Records) ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۴ ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪ. ویدئوی ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﯼ MTV ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ انگلستان ، ﺑﻪ ﻧﺎﻡ Question of Sport ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ. ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻼﺩﯾﺎﺗﻮﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ میلیوﻥ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺷﺖ. بعد ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ، ﺍﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮﻧﺲ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﻧﺲ پرودوسرﻫﺎﯼ انگلستان ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺁﻫﻨﮓ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﻪ نبرد (THE BATTLE)ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﻧﺲ دی جی ﻫﺎﯼ انگلیس ﺑﻪ ﻧﺎﻡ دیو لمبرت (Dave Lambert) ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺖ . از آنجاکه ﺑﺎﺑﮏ ﻋﻼﻗﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮﻧﺲ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﺩ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﯽ ﺭﻫﻨﻤﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﮏ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ و این به ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻦ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺣﺲ ﻗﻮﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺁﻟﺒﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﺪ. ﻫﺪﻑ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻓﻘﻂ ﺟﻠﻮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ پروداکشن (Production) ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ. ﻭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺍﺯ شعرای پر استعداد ایران ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ .

بابک ﺭﻫﻨﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ بابک ﺭﺍﻣﺒﺮﺍﻧﺪ (Bobak Rembrant) اشاره به (ﻧﻘﺎﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﻠﻨﺪﯼ) ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ. وی ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻲ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻱ ﺷﺒﻬﺎیی ﻛﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﻳﻚ ﺁﻫﻨﮓ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻴﻨﮓ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ی ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻴﺴﺖ ﻭ استینگ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺯﺩﻥ ﮔﻴﺘﺎﺭ آکوستیک ﺍﻳﻦ قطعه ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ . ﺧﻮﻟﻴﻮ ﺍﻳﮕﻠﺴﻴﺎﺱ (پدر انریکو ایگلسیاس) ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺩﺍﺷﺖ.

ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺎﺑﮏ ،ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮﻧﺲ ﺟﻬﺎﻥ، ﻭ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﻧﺲ دی جی ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ تیستو پاول ون دایک و آرمین ون بیورن ﺍﺳﺖ. وی یکی از آهنگهای ابی را به نام «پوست شیر» ریمیکس کرد و روانه بازار کرد. از مهمترین آلبوم‌ های وی میتوان به دلهره و آرزوها، قطار شب اشاره کرد.نظرات

  • نظرات پس از تایید مدیریت نمایش داده خواهند شد.
  • لطفا نظرات خود را بصورت فارسی تایپ کنید.
منتشر شده : ۰ در حال بررسی : 0

دوازده − 4 =

  • Saleh گفت:

    پر احساس ترین خواننده دنیاااا